Odyseja Umysłu.
Dobrze pomyślane!

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

"Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

Polityka ochrony danych osobowych

Spełniając obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie tzw. RODO – informujemy, że:

 1. Właścicielem serwisu odyseja.org i jednocześnie administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem serwisu, danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularzy zamówień oraz danych osobowych w postaci wizerunku jest fundacja Odyssey of the Mind Polska (dalej: fundacja) z siedzibą w Gdańsku (80-283), przy ul. Zacnej 10. Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem odyseja@odyseja.org lub przesyłając korespondencję pod w/w adres pocztowy siedziby.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez fundację w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących okresach:
  1. uczestnictwo w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do momentu jej odwołania, a po jej wycofaniu do czasu upływu terminów roszczeń wynikających ze zgłoszenia udziału w programie;
  2. utrwalenie wizerunku na fotografiach oraz nagraniach audiowizualnych dokumentujących przebieg wydarzeń organizowanych w ramach uczestnictwa w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu” oraz jego nieodpłatne rozpowszechnianie w celach prezentacji oraz promocji programu poprzez publikację w materiałach informacyjnych i marketingowych, w szczególności w Internecie (strona www fundacji, profile fundacji w mediach społecznościowych), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez stawiennictwo na w/w wydarzeniach – do momentu jej odwołania, a po jej wycofaniu do czasu upływu terminów roszczeń związanych z wykorzystaniem wizerunku;
  3. udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane drogą elektroniczną, telefoniczną bądź z wykorzystaniem formularzy kontaktowych, w tym przechowywanie korespondencji celem zachowania zasady rozliczalności, na podstawie uzasadnionego interesu fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu skutecznej odpowiedzi na zapytanie lub wniesienia sprzeciwu, a jeżeli z daną kwestią wiąże się możliwość dochodzenia roszczeń, do czasu upływu terminów możliwego ich dochodzenia;
  4. prowadzenie badań pozwalających ustalić wartość prowadzonych działań i obszarów, które wymagają udoskonalenia w ramach działalności prowadzonej przez fundację, na podstawie uzasadnionego interesu fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu wniesienia sprzeciwu, a jeżeli z daną kwestią wiąże się możliwość dochodzenia roszczeń, do czasu upływu terminów możliwego ich dochodzenia;
  5. realizacja zamówienia złożonego z wykorzystaniem formularza, na podstawie żądania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przechowywanie złożonego formularza celem zachowania zasady rozliczalności, na podstawie uzasadnionego interesu fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu skutecznej realizacji zamówienia, wniesienia sprzeciwu lub do czasu upływu terminów możliwego dochodzenia roszczeń z tytułu zamówienia;
  6. pozyskiwanie darowizn na cele statutowe fundacji, na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanego z wykonaniem obowiązków sprawozdawczych, rozliczeń księgowych i podatkowych – przez okresy czasu uregulowane przepisami prawa;
  7. analiza efektywności strony internetowej i prowadzonych kampanii reklamowych na podstawie zgody na wykorzystanie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do momentu zakończenia sesji przeglądania serwisu albo usunięcia plików cookies z danych historii przeglądania w przeglądarce internetowej;
  8. ustalenie, dochodzenie, obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń lub ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń;
  9. archiwizowanie dokumentacji, w tym m.in. dokumentów rozliczeniowych na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okresy uregulowane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach uzasadnionego celu regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 3. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej fundacji mają wyłącznie upoważnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie. Realizując swoje cele statutowe, fundacja korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, dlatego dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom prowadzącym działalność z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, świadczącym usługi prawne, księgowo-rozliczeniowe i drukarskie, dostawcom systemów do fakturowania, systemów informatycznych (hosting, obsługa poczty elektronicznej), narzędzi do prowadzenia badań, analizy ruchu w serwisie oraz skuteczności kampanii reklamowych, operatorom płatności elektronicznych oraz bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, a także podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. organom państwowym i sądom, zaś w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku – również patronom medialnym, sponsorom oraz dostawcom portali społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn, Youtube czy Vimeo. Wszystkie podmioty, którym fundacja powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, wymaganych przez przepisy prawa.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z uwagi na fakt, że fundacja korzysta z usług dostarczanych przez firmy: Google LLC, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Vimeo LLC i Facebook Ireland Ltd. – podmioty mające siedzibę w „państwie trzecim”, które świadczą usługi wspierające fundację w analizie i ulepszaniu serwisu odyseja.org, działaniach reklamowych, badawczych, publikacji treści multimedialnych i budowaniu społeczności sympatyków programu edukacyjnego „Odyseja Umysłu”. W tym przypadku dane w postaci plików cookies są przetwarzane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności są dostępne pod adresami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-otherhttps://vimeo.com/privacy; https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawienia:
  1. prawo dostępu do danych (w postaci kopii posiadanych przez fundację informacji);
  2. prawo do sprostowania danych (poprawiania, uzupełniania) oraz do ich usunięcia;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania ich w formie umożliwiającej przesłanie innemu administratorowi lub jeśli jest to technicznie możliwe, przekazania ich innemu administratorowi przez fundację);
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (przy czym prawo to może być nieskuteczne w przypadku, gdy fundacja wykaże, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec powodu sprzeciwu, bądź wykaże, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń fundacji);
  6. prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody w czasie jeszcze przed jej wycofaniem).
  7. Jeśli uznasz, że chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z fundacją, wykorzystując dane wskazane powyżej. Jeśli będzie to konieczne, fundacja zwróci się o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą upewnić się, że informacje przekazywane są właściwej osobie. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Możliwość uczestnictwa w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”, możliwość skorzystania z niektórych funkcji niniejszego serwisu i/lub możliwość składania zamówień za pośrednictwem elektronicznych formularzy wymaga podania określonych danych osobowych. Dane osobowe podajesz dobrowolnie.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

 

Polityka plików cookies w serwisie

 1. Podczas każdej wizyty w serwisie odyseja.org automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące użytkownika, np. adres IP, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, a także informacje o aktywnościach podejmowanych w serwisie. W ramach tych czynności fundacja nie gromadzi danych osobowych, które pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika.
 2. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Ciasteczka nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu użytkownika, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki cookies mogą być przez Ciebie usunięte w każdej chwili, a ustawienia plików cookies mogą być skonfigurowane samodzielnie z poziomu przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania ciasteczek może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w niniejszym serwisie.
 3. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika (mechanizm nie pozwala na pobieranie żadnych poufnych informacji z urządzenia użytkownika):
  1. pliki sesyjne – usuwane z pamięci urządzenia po wylogowaniu, opuszczeniu strony internetowej lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
  2. pliki trwałe – przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 4. Fundacja wykorzystuje w serwisie pliki cookies zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowanie treści multimedialnych pobieranych z serwisów www.youtube.com (administrator cookies: Google LLC) oraz www.vimeo.com (administrator cookies: Vimeo LLC);
  2. zbieranie anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (administrator cookies: Google LLC);
  3. wykorzystanie funkcji społecznościowych serwisu www.facebook.com (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd.).
 5. Serwis odyseja.org zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie niniejszego serwisu, a fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach zewnętrznych.
 6. Fundacja zapewnia użytkownikom serwisu bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania do systemu Odyseja Online. W tym celu stosuje certyfikat SSL.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie.

Dziękujemy