Wyrusz z nami w podróż,
jaką jest edukacja...

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

Jak wziąć udział w programie Odysei Umysłu?

W Odysei Umysłu może wziąć udział każdy młody człowiek uczęszczający na zajęcia do placówki, która oficjalnie zgłosiła członkostwo w programie w bieżącym roku szkolnym i zakupiła aktualne kompendium obejmujące wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne.

Dołączyć może każda publiczna lub niepubliczna szkoła (podstawowa, średnia, branżowa, wyższa), placówka opiekuńczo-wychowawcza (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, świetlica socjoterapeutyczna, dom dziecka), oświatowa organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja, harcerstwo), instytucja kulturalno-edukacyjna (biblioteka, dom kultury), firma prowadząca zajęcia dodatkowe (szkoła językowa, ośrodek edukacyjny), a nawet przedszkole.

Pod egidą Placówki Członkowskiej chętne dzieci i młodzież mogą stworzyć jedną lub więcej drużyn – każda licząca po maksymalnie 7 osób – które pod kierunkiem dorosłych, przeszkolonych trenerów przygotują się do występów na konkursie. Do zawodów można zgłosić po jednym zespole w każdej kategorii współzawodnictwa, tzn. w każdym Problemie Długoterminowym i grupie wiekowej.

 

Kto to, co to – rozróżnienie

Placówka Członkowska to publiczna albo niepubliczna szkoła bądź dowolny inny podmiot prowadzący zorganizowaną działalność oświatowo-wychowawczą, której częścią w danym roku szkolnym są zajęcia realizowane z wykorzystaniem metodyki międzynarodowego programu edukacyjnego „Odyseja Umysłu”.

Drużyna to grupa dzieci lub młodzieży, która reprezentuje Placówkę Członkowską, startując w konkursie Odysei Umysłu w danym roku szkolnym. Jedną placówkę może reprezentować więcej niż jedna drużyna, z których każda może liczyć maksymalnie 7 osób. Drużyny z tej samej placówki nie mogą rywalizować ze sobą nawzajem.

Trener to pełnoletnia osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenie i przygotowuje jedną lub więcej drużyn do udziału w konkursie Odysei Umysłu. Planuje, moderuje i nadzoruje prace grupy zgodnie z wytycznymi programu. W jednej Placówce Członkowskiej może pracować dowolna liczba trenerów. Jeden trener może przygotowywać więcej niż jedną drużynę, a jedna drużyna może być prowadzona przez więcej niż jednego trenera.

Koordynator Członkostwa Placówki w Programie odpowiada za współpracę placówki z organizatorami konkursu Odysei Umysłu. Powinien udostępniać otrzymywane materiały oraz informacje trenerom i uczestnikom, dopilnować terminowego zgłoszenia drużyn(y) oraz tego, by wszystkie składane zamówienia były na czas opłacane.

Zwierzchnik Placówki Członkowskiej to jej oficjalny szef, który autoryzuje zajęcia realizowane pod jej auspicjami, pełni nadzór nad pracą osób je prowadzących, a za ich edukacyjną jakość i bezpieczny przebieg ponosi formalną odpowiedzialność przed uczestnikami oraz ich rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 

Co generuje koszty?

„Kompendium Odysei Umysłu” to wydawana co roku elektroniczna publikacja, obejmująca komplet treści edukacyjnych niezbędnych trenerom i uczestnikom do pracy w danym sezonie – w tym m.in.: Przewodnik Odysei Umysłu, Problemy Długoterminowe oraz zestaw treningowych Problemów Spontanicznych. W sezonie 2022-2023 jej cena wynosi 690 zł.

Przypadający na każdą jedną drużynę koszt organizacji wszystkiego tego, co czyni doroczny stacjonarny Finał Ogólnopolski niezwykłym wydarzeniem edukacyjno-rekreacyjnym, w sezonie 2022-2023 wynosi 790 zł. W kwotę tą nie są wliczone dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie ani ewentualne wydatki związane ze stworzeniem rozwiązania wybranego zadania konkursowego.

Dziękujemy