Marzymy - Myślimy - Tworzymy

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

„Nawet uczniowie, którzy nie mają osiągnięć w nauce, nagle mogą odnaleźć swoje miejsce w klasie właśnie dlatego, że odnaleźli się w Odysei.”

Mama Kamila Pociechy, członka drużyny Mistrzów Świata

Jak wziąć udział w Odysei Umysłu?

W Odysei Umysłu® mogą wziąć udział podopieczni placówki oświatowej lub wychowawczej, która zarejestrowała Członkostwo w programie w danym roku szkolnym.

Członkostwo może zarejestrować dowolna szkoła (publiczna bądź niepubliczna; każdego rodzaju, stopnia czy profilu), jak również inna placówka lub organizacja edukacyjna (np. ośrodek szkolno-wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, przedszkole, dom kultury, świetlica socjoterapeutyczna, szkoła językowa, stowarzyszenie, fundacja itp.).

Roczna opłata rejestracyjna liczy 690 zł.

Każda zarejestrowana placówka (tzw. Członkostwo):

Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, chociaż występy na etapach dalszych niż Eliminacje Regionalne wiążą się z koniecznością wniesienia osobnych opłat organizacyjnych – przeznaczonych na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia owych wydarzeń edukacyjnych. W przypadku Finału Ogólnopolskiego wysokość opłaty organizacyjnej to 590 zł od drużyny. W przypadku EuroFestiwalu oraz Finałów Światowych wysokość opłat organizacyjnych właściwi rzeczowo organizatorzy określą i podadzą do wiadomości zainteresowanych zespołów w stosownym czasie.

 

Kto jest kim w Członkostwie?

Drużyna to grupa dzieci lub młodzieży, która reprezentuje Członkostwo, startując w konkursie Odysei Umysłu w danym roku szkolnym. Jedno Członkostwo może reprezentować więcej niż jedna drużyna, z których każda może liczyć maksymalnie 7 osób. Drużyny z jednego Członkostwa nie mogą współzawodniczyć ze sobą nawzajem.

Trener to osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenie i przygotowuje jedną lub więcej drużyn do udziału w konkursie Odysei Umysłu. Organizuje, moderuje i nadzoruje prace grupy zgodnie z wytycznymi programu. W obrębie jednego Członkostwa może pracować dowolna liczba trenerów. Jeden trener może przygotowywać więcej niż jedną drużynę, a jedna drużyna może być prowadzona przez więcej niż jednego trenera.

Koordynator Członkostwa to osoba kontaktowa w sprawach organizacyjnych, związanych z udziałem placówki członkowskiej w programie. Koordynator odpowiada za terminowe zarejestrowanie drużyn(y), uregulowanie opłaty rejestracyjnej i – ewentualnie – innych należności za materiały czy usługi zamówione dodatkowo. Ponadto, rozprowadza otrzymane informacje wśród trenerów oraz koordynuje uczestnictwo drużyn w poszczególnych etapach konkursu i pozostałych wydarzeniach Odysei Umysłu.

Zwierzchnik Członkostwa to szef placówki lub organizacji rejestrującej Członkostwo, który reprezentuje ją w sensie formalno-prawnym (np. dyrektor szkoły). Zwierzchnik musi zaaprobować udział prowadzonej przez siebie placówki w Odysei Umysłu, a później sprawuje formalny nadzór nad pracą trenerów i drużyn.

Na skróty

Uczniowie
Jak wygląda konkurs
Gdzie już są Odyseusze
Tegoroczne zadania
Rodzice
Jak wesprzeć Fundację
Czym jest Odyseja Umysłu
Co robią Odyseusze
Zostań Sędzią na konkursie
Nauczyciele & Wychowawcy
Czym jest Odyseja Umysłu
Opinie ekspertów
Jak zostać trenerem
Jak ruszyć z programem
Szkolenia Trenerów
Trenerzy
Konkursy 2020-2021
Szkolenia Trenerów
Pracownia Rozwoju Trenerów
Uściślenia Problemów

Dziękujemy