Odyseja Umysłu
System rejestracji online
logo odyseja online
ABC uczestnictwa w programie

Uwaga:

Info:

Członkostwo placówki w programie

W Odysei Umysłu mogą wziąć udział podopieczni placówki oświatowej lub wychowawczej, która zarejestrowała Członkostwo w programie w danym roku szkolnym.

Członkostwo może zarejestrować dowolna szkoła (publiczna bądź niepubliczna; dowolnego rodzaju, stopnia czy profilu), jak również inna placówka lub organizacja edukacyjna (np. ośrodek szkolno-wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, przedszkole, dom kultury, świetlica socjoterapeutyczna, szkoła językowa, stowarzyszenie, fundacja itp.).

Roczna opłata rejestracyjna wynosi 490 zł.

Każda zarejestrowana placówka (tzw. Członkostwo):

  • otrzymuje Pakiet Członkowski - czyli komplet materiałów dydaktycznych, potrzebnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w danym sezonie;
  • może zgłosić do konkursu dowolną liczbę drużyn - aczkolwiek nie więcej niż po jednej w każdym Problemie Długoterminowym i w każdej grupie wiekowej (ponieważ zespoły z tego samego Członkostwa nie mogą rywalizować ze sobą nawzajem).

Kto jest kim w Członkostwie

Drużyna to grupa dzieci lub młodzieży, która reprezentuje Członkostwo, startując w konkursie Odysei Umysłu w danym roku szkolnym. Jedno Członkostwo może reprezentować więcej niż jedna drużyna, z których każda może liczyć maksymalnie 7 osób. Drużyny z jednego Członkostwa nie mogą współzawodniczyć ze sobą nawzajem.

Trener to osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenie i przygotowuje jedną lub więcej drużyn do udziału w konkursie Odysei Umysłu. Organizuje, moderuje i nadzoruje prace grupy zgodnie z wytycznymi programu. W obrębie jednego Członkostwa może pracować dowolna liczba trenerów. Jeden trener może przygotowywać więcej niż jedną drużynę, a jedna drużyna może być prowadzona przez więcej niż jednego trenera.

Koordynator Członkostwa to osoba kontaktowa w sprawach organizacyjnych związanych z uczestnictwem placówki członkowskiej w programie. Koordynator odpowiada za terminowe zarejestrowanie drużyn(y), uregulowanie opłaty rejestracyjnej i - ewentualnie - innych należności za materiały czy usługi zamówione dodatkowo. Ponadto, rozprowadza otrzymane informacje wśród trenerów oraz koordynuje uczestnictwo drużyn w poszczególnych etapach konkursu i pozostałych imprezach Odysei Umysłu.

Zwierzchnik Członkostwa to szef placówki lub organizacji rejestrującej Członkostwo, który reprezentuje ją w sensie formalno-prawnym (np. dyrektor szkoły). Zwierzchnik musi zaaprobować udział prowadzonej przez siebie placówki w Odysei Umysłu, a później sprawuje formalny nadzór nad pracą trenerów i drużyn.

Udział drużyn w konkursach

Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, choć występy na etapach dalszych niż Eliminacje Regionalne wiążą się z koniecznością wniesienia osobnych opłat organizacyjnych - przeznaczonych na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia owych wydarzeń edukacyjnych.

W przypadku Finału Ogólnopolskiego wysokość opłaty organizacyjnej to 390 zł od drużyny.

W przypadku Festiwalu Europejskiego i Finałów Światowych wysokość opłat organizacyjnych właściwi organizatorzy określą i podadzą do wiadomości zainteresowanych zespołów w stosownym czasie.

© 2018 Fundacja Odyssey of the Mind Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.